0a + bund + ant bund 谐音"磅" 一磅的蚂蚁——大量的,丰富的
0a+band(磅)+ant 一磅的蚂蚁 .形容数量丰富
0abandon [əˈbændən] vt. 放弃,抛弃;离弃,丢弃;使屈从;停止进行,终止; n. 放任,放纵;完全屈从于压制; abundant. 充足的,丰富的。
0a-bund-ant bund 音“棒的”一只棒的蚂蚁有丰富的、大量的蛋白质