NameDescription
['ɑːdvɑːk]
aardvark

n. 土豚,非洲食蚁兽

Notes 0
['ædə]
adder

n. 蝰蛇

Notes 4
['ælbətrɒs]
albatross

n. 信天翁

An albatross aloft can be a spectacular site.

高高在上的信天翁是一种壮观景象。

Notes 4
['ælɪgeɪtə]
alligator

n. 短吻鳄,美洲鳄

Notes 4
alligator snapping turtle

n. 大鳄龟

Notes 0
[æl'pækə]
alpaca

n. 羊驼

Now outside the alpaca in South America mainly in the United States, Australia and New Zealand.

现在南美洲以外的羊驼主要分布在美国、澳洲和新西兰。

Notes 3
amazon river dolphin

n. 亚马孙海豚

Notes 0
[ænt]
ant

n. 蚂蚁

[Ants] and flies are insects.

蚂蚁和苍蝇都是昆虫。

Notes 4
['æntiːtə]
anteater

n. 食蚁兽

Notes 1
[,ɑːmə'dɪləʊ]
armadillo

n. 犰狳

Notes 1
['æntɪləʊp]
antelope

n. 羚羊

Antelope is a kind of herbivore.

羚羊是一种食草动物。

Notes 4
[eɪp]
ape

n. 猿

The big ape swung itself from branch to branch.

那只大猿猴在树枝间荡来荡去。

Notes 1
army ant

n. 军蚁,行军蚁

Notes 0
['bædʒə]
badger

n. 獾

Notes 4
bald eagle

n. 白头鹰

Notes 1
beaded lizard

n. 珠蜥,大毒蜥

Notes 0
[bæt]
bat

n. 蝙蝠

[Bats] fly at night and feed on insects.

蝙蝠在夜间飞行,以昆虫为食。

Notes 4
[beə]
bear

n. 熊

Notes 4
['biːvə]
beaver

n. 河狸

Notes 4
bird of paradise

n. 极乐鸟,天堂鸟

Notes 1
['baɪs(ə)n]
bison

n. 美洲野牛

Notes 3
['blækbɜːd]
blackbird

n. 乌鸫

Notes 2
['bəʊə]
boa

n. 蟒蛇

Notes 3
[bɔː]
boar

n. 野猪,公猪

Notes 2
bottlenose dolphin

n. 宽吻海豚

Notes 0
['bʌfələʊ]
buffalo

n. 水牛

Notes 4
[bʊl]
bull

n. 公牛

His bull will come to serve our cows tomorrow.

明天我们用他的公牛与我们的母牛配种.

Notes 4
['bʊlfrɒg]
bullfrog

n. 牛蛙

Notes 1
['bʊlək]
bullock

n. 小阉牛

Notes 1
['bʌtəflaɪ]
butterfly

n. 蝴蝶

I can see a yellow butterfly.

我看到一只黄色的蝴蝶。

Notes 4
butterfly fish

n. 蝴蝶鱼

Notes 0
['keɪmən]
caiman

n. 凯门鳄

Notes 1
[kɑːf]
calf

n. 牛犊

Notes 4
['kæm(ə)l]
camel

n. 骆驼

Some Indians eat camel meat.

一些印度人食用骆驼的肉。

Notes 4
[kə'neərɪ]
canary

n. 金丝雀

Notes 2
carpenter bee

n. 木蜂

Notes 0
[kæt]
cat

n. 猫

Notes 4
['tʃæfɪn(t)ʃ]
chaffinch

n. 苍头燕雀

Notes 1
[kə'miːlɪən]
chameleon

n. 变色龙,避役

Notes 2
['tʃiːtə]
cheetah

n. 非洲猎豹

Notes 1

Add To My List