NameDescription
[ə'bɑːft]
abaft

prep.在…之后

Notes 1
[ə'beɪs]
abase

v.贬抑,使卑下

Notes 4
[ə'bæʃ]
abash

vt. 使...羞愧,使困窘

Notes 5
[ə'beɪtm(ə)nt]
abatement

n.减少;折让

Notes 2
[,æbdi'keiʃən]
abdication

n.辞职;退位

Notes 1
[æb'dɒmɪn(ə)l]
abdominal

a.腹部的

Notes 2
[ə'biːm]
abeam

a.正横着(的)

Notes 0
[,eɪbiːsiː'deərɪən]
abecedarian

n.初学者

Notes 1
[,æbə'reɪʃ(ə)n]
aberration

n. 越轨,光行差,心理失常,色差

Notes 4
[əb'hɔː]
abhor

v.憎恨,嫌恶

They abhor all forms of racial discrimination.

他们憎恶任何形式的种族歧视。

Notes 4
[əb'hɒr(ə)ns]
abhorrence

n.憎恶;可憎恶的事

Notes 2
[əb'dʒʊə; əb'dʒɔː]
abjure

v.誓绝,弃绝

Notes 4
[æbnɪ'geɪʃ(ə)n]
abnegation

n.放弃权利;自制

Notes 4
[ə'bɒmɪneɪt]
abominate

v.痛恨,痛恶

Notes 4
[ə'bɔːtɪv]
abortive

adj.无结果的,失败的

Notes 4
['æbrəgeɪt]
abrogate

v.废除,取消

Notes 4
[əb'zɒlv]
absolve

v.赦免;解除

Notes 4
[əb'stiːmɪəs]
abstemious

a.饮食有度的

Notes 4
[əb'struːs; æb-]
abstruse

a.深奥的

Notes 4
[ə'bɪzm(ə)l]
abysmal

adj.极深的,糟透的

Notes 4
[ək'seʃ(ə)n]
accession

n.增加(率);到达

Notes 2
['ækəleɪd; ,ækə'leɪd]
accolade

n.推崇备至,赞扬

Notes 4
[ə'kriːʃ(ə)n]
accretion

n.自然的增加,增加物

Notes 4
[ə'sɜːbətɪ]
acerbity

n.苦涩,刻薄

Notes 3
[ə'kuːstɪks]
acoustics

n. 音响效果

Notes 3
[ækwɪ'es(ə)nt]
acquiescent

adj.默认的,顺从的

Notes 4
[,ækwɪ'zɪʃ(ə)n]
acquisition

n. 取得,获得;习得,获得物

Notes 4
[ə'kwɪtəl]
acquittal

n.宣告无罪,开释

Lack of evidence resulted in their acquittal.

因证据不足而宣判他们无罪。

Notes 3
[,ækrɪ'məʊnɪəs]
acrimonious

adj.尖刻的

Notes 4
['ækrɪmənɪ]
acrimony

n.尖刻,刻薄

The dispute was settled without acrimony.

这场争论未剑拔弩张而获解决。

Notes 4
[,æktjʊ'eərɪəl]
actuarial

a.保险统计的

Notes 2
[ˈækjʊmen;əˈkju:mən]
acumen

n.明智;敏锐

Notes 4
['ædəm(ə)nt]
adamant

n. 坚硬的东西

Notes 4
['æd(ə)l]
addle

v.使腐坏,使昏乱

Notes 4
['ædɪpəʊs; -z]
adipose

adj. 脂肪多的

Notes 2
[ə'dʒʊə; ə'dʒɔː]
adjure

v.郑重敦促(恳请)

Notes 4
[ə'drɒɪt]
adroit

a.灵巧的

Notes 4
[ædjʊ'leɪʃ(ə)n]
adulation

n.谄媚;奉承

Notes 4
[ˈædəmbreɪt]
adumbrate

v.(对将来事件)预示

Notes 4
[əd'vɜːsɪtɪ]
adversity

n.不幸,灾难

Notes 4

Add To My List