NameDescription
[ə'kruː]
accrue

v. 产生;增加

Notes 4
[əˈpɔɪntmənt]
appointment

n. 约会,约定

Notes 4
[ə'tend(ə)ns]
attendance

n. 出席人数;出席

Notes 4
['kæbɪnɪt]
cabinet

n. 橱柜

Notes 4
['kælɪndə]
calendar

n. 日历

Notes 4
[klɑːk]
clerk

n. 办事员,书记

Notes 4
[dɪ'rekt(ə)rɪ; daɪ-]
directory

n. 人名住址薄

Notes 4
['faɪlɪŋ]
filing

归档

Notes 1
['intrei]
in-tray

待处理文件盒

Notes 1
['mɒnɪtə]
monitor

n. 检测;监视;追踪

Notes 4
['auttrei]
out-tray

已处理文件盒

Notes 0
[pɑː'tɪʃ(ə)n]
partition

n. 分隔;分隔物(如墙壁等)

Notes 3
[ə'dʒɜːn]
adjourn

v. 暂时;休会;延期

Notes 4
[ˈʃedju:l]
schedule

n. 时间表;计划表

Notes 4
[ʃɪft]
shift

v. 换班;轮班;值班

Notes 4
[stɑːf]
staff

n. 全体职员

Notes 3
[straɪk]
strike

v. 罢工

Notes 4
[tɑːsk]
task

n. 工作,任务

Notes 4
work force

工作人员;劳动人口

Notes 0
[ə'saɪnm(ə)nt]
assignment

n. 分配;工作,分派

Notes 4
['bʊlɪtɪn]
bulletin

n. 公报;告示;定期报告书

Notes 4
['kælkjʊleɪtə]
calculator

n. 计算器

Notes 4
carbon copy

用复写纸复制的副本

Notes 0
['dɒkjʊm(ə)nt]
document

n. 文件,证件

Notes 3
['ɪntəkɒm]
intercom

对讲机

Notes 1
['meməʊ]
memo

n. 便条;便笺;备忘录

Notes 0
['ɒpəreɪtə]
operator

n. 接线生

Notes 4
['ɔːdɪəns]
audience

n. 听众;观众

Notes 4
printed matter

印刷品

Notes 0
[rɪ'sepʃ(ə)nɪst]
receptionist

n. 接待员

Notes 1
[ˈsekrətrɪ]
secretary

n. 秘书

Notes 4
['ʃɔːthænd]
shorthand

n. 速记,速记法

Notes 2
['steɪplə(r)]
stapler

n. 订书机

Notes 1
['tɑːdɪ]
tardy

adj. 迟缓;迟到的;迟延的

Notes 2
['taɪpɪst]
typist

n. 打字员

Notes 2
['ziərɔks]
xerox

v. 影印

Notes 2
['bæŋkwɪt]
banquet

n. 酒席;正式的宴会

Notes 4
['mænɪdʒm(ə)nt]
management

n. 管理

Notes 3
['æləkeɪt]
allocate

v. 拨出;分配;配置

Notes 4
['æplɪk(ə)nt]
applicant

n. 申请人

Notes 4

Add To My List