NameDescription
[ælɪ'ment(ə)rɪ]
alimentary

【医】a.营养的;消化器官的

Notes 2
['ælkəlaɪn]
alkaline

【医】a.碱性的n.碱性,碱度

Notes 0
[ə'lɜːdʒɪk]
allergic

【医】a.过敏的

Notes 3
[ə'liːvɪeɪt]
alleviate

【医】v.减轻(痛苦),缓和

Notes 4
[,ælvɪ'əʊləs; æl'vɪələs]
alveolus

【医】n.小窝,牙槽;肺泡

Notes 1
['æmbjʊl(ə)nt]
ambulant

【医】a.走动的;适宜于下床活动的

Notes 1
[ə'miːlɪəreɪt]
ameliorate

【医】v.改善,改良,转好

Notes 4
[ə'məʊnɪə]
ammonia

【医】n.氨

Notes 0
['æmpjʊteɪt]
amputate

【医】v.切断,截(肢)

Notes 4
[ə'nætəmɪ]
anatomy

【医】n.解剖学

Notes 2
[ə'ni:miə]
anemia

【医】n.贫血症

Notes 4
[,ænɪs'θiːzɪə]
anesthesia

【医】n.感觉缺失;麻醉

Notes 2
[ænɪsθetɪk]
anesthetic

【医】a.麻木的n.麻醉剂

Notes 4
[æn'haɪdrəs]
anhydrous

【医】a.脱水的,无水的

Notes 1
['æŋk(ə)l]
ankle

【医】n.踝

Notes 4
[,ænə'reksɪə]
anorexia

【医】n.食欲缺失;厌食

Notes 3
[æ'nɒksɪə]
anoxia

【医】n.缺氧(症)

Notes 1
[æn'tæsɪd]
antacid

【医】n.解酸药,抗酸剂

Notes 1
[,æntɪbaɪ'ɒtɪks]
antibiotics

【医】n.抗生素

Notes 1
['æntɪbɒdɪ]
antibody

【医】n.抗体

Notes 1
[,æntɪ'fiːbraɪl]
antifebrile

【医】a.退热的n.退热药

Notes 0
['æntɪdʒ(ə)n]
antigen

【医】n.抗原

Notes 2
[æntɪ'septɪk]
antiseptic

【医】a.防腐的,抗菌的n.防腐剂;抗菌剂

Notes 4
[æntɪ'tɒksɪn]
antitoxin

【医】n.抗毒素

Notes 1
[æntɪ'vaɪr(ə)l]
antiviral

【医】a.抗病毒的

Notes 0
['æntɪvaɪrəs]
antivirus

【医】n.抗病毒素

Notes 0
[ˌæpəˈreɪtəs]
apparatus

【医】n.器械,仪器,装置

Notes 4
[ə,pendɪ'saɪtɪs]
appendicitis

【医】n.阑尾炎

Notes 1
[ə'pendɪks]
appendix

【医】n.附录;阑尾

Notes 4
['æpɪtaɪt]
appetite

【医】n.食欲,胃口,要求,欲望

Notes 4
[ə'plaɪəns]
appliance

【医】n.器具;用具;器械

Notes 4
[eɪ'rɪðmɪə]
arrhythmia

【医】n.心率不齐;心率失常

Notes 1
['ɑːtərɪ]
artery

【医】n.动脉,干线

Notes 4
[ɑː'θraɪtɪs]
arthritis

【医】n. 关节炎

Notes 3
[ɑː'tɪkjʊlə]
articular

【医】a.关节的

Notes 1
[eɪ'septɪk]
aseptic

【医】a.无菌的;防腐的;冷漠的

Notes 4
[əs'fɪksɪə]
asphyxia

【医】n.窒息

Notes 2
['æspəreɪt]
aspirate

【医】v. 吸出; 抽出

Notes 1
['æsp(ə)rɪn]
aspirin

【医】n.阿司匹林

Notes 4
[ə'seɪ; 'æseɪ]
assay

【医】n.测定,鉴定;化验v.化验,分析;尝试

Notes 1

Add To My List