NameDescription
[ə'baʊt]
about

adv.在周围;大约

Notes 4
[ə'kleɪm]
acclaim

v.向…欢呼,公认

Notes 4
[ə'kjuːmjʊleɪt]
accumulate

vi.累积,聚积

Notes 4
['ædɪkt (for n.); əˈdɪkt (for v.)]
addict

v.使沉溺;使上瘾

Notes 4
[ə'dʒʌst]
adjust

vi.适应(to);使调节

Notes 4
[ə'kʌstəm]
accustom

vt.使习惯于(to)

Notes 4
['æks(ə)nt; -sent]
accent

vt.重读

Notes 4
[ə'bænd(ə)n]
abandon

vt.离弃,丢弃;遗弃,抛弃;放弃

Notes 4
[ə'dɔː]
adore

vt.崇拜,敬慕,爱慕;非常喜欢

Notes 4
[əd'ventʃə]
adventure

vt.大胆进行

Notes 4
[əb'sɜːd]
absurd

a.荒谬的,荒诞的,荒唐可笑的;不合理的

Notes 4
[ə'tʃiːv]
achieve

vi.达到预期目的

Notes 4
['æbsəluːt]
absolute

a.绝对的,完全的;确实的,肯定的

Notes 4
['ædvəkeɪt;-ət]
advocate

vt.拥护,提倡

Notes 4
[əd'vɑːns]
advance

vt.促进,推进

Notes 4
[ə'kweɪnt(ə)ns]
acquaintance

n.认识,相识,了解;相识的人,熟人

Notes 4
[ə'dæpt]
adapt

vt.使适应,使适合;改编;改写

Notes 4
[əd'mɪʃ(ə)n]
admission

n.允许进入;承认;入场费,入会费,入场券

Notes 4
[ə'krɒs]
across

adv.横过,穿过

Notes 4
[ə'fɪlɪeɪt]
affiliate

n.附属机构,分公司

Notes 4
[ə'kɔːdɪŋlɪ]
accordingly

adv.相应地,照着办,按照;于是,因此

Notes 4
[ə'bʌv]
above

prep.在...之上,高于

Notes 4
['ædɪkwət]
adequate

adj.充足的,足够的;适当的,胜任的

Notes 4
['ækses]
access

vi.存取

Notes 4
[ækə'demɪk]
academic

a.学院的,大学的;学术性的;理论的

Notes 4
['ædvətaɪz]
advertise

vt.公告,公布;为...做广告

Notes 4
[ə'feə]
affair

n.[pl.]事务;事情(件);(个人的)事

Notes 4
[æb'nɔːml]
abnormal

a.反常的,不正常的,不规则的

Notes 4
['æktɪveɪt]
activate

vt.启动,激活;驱动,驱使;使开始起作用

Notes 4
[ə'kɔːd]
accord

n.符合,一致

Notes 4
['enɪweɪ]
anyway

adv.不管怎么说,无论如何;不论以何种方式

Notes 1
[ə'nɒɪ]
annoy

vi.招人讨厌

Notes 4
['æmbjʊl(ə)ns]
ambulance

n.救护车,救护船,救护飞机

Notes 4
['eɪdʒ(ə)nt]
agent

n.代理人;代理商;产生作用的人或事物

Notes 4
[ə'hed]
ahead

adv.在前面(头);向(朝)前;提前

Notes 4
[ə'nʌðə]
another

pron.另一个,类似的一个

Notes 4
[æn'tɪsɪpeɪt]
anticipate

vt.预料;期望;预先考虑;抢先;提前使用

Notes 4
[əlɒŋ'saɪd]
alongside

adv.在旁边

Notes 2
[eɪm]
aim

vi.(at)目的在于

Notes 4
[ə'liːdʒ(ə)ns]
allegiance

n. 效忠,忠诚; 忠

Notes 4

Add To My List